تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات : 02 آبان ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه): 04 آبان ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 14 آبان ماه 1400